ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на софтуер за търговци и търговски отдели qb-Customer

За да използвате услугите на софтуера за търговци и търговски отдели с марка qb-Customer, трябва да сте прочели и да сте съгласни с Общите условия.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Софтуерът за търговци и търговски отдели с марка qb-Customer е уеб базиран бизнес софтуер, разработен и разпространяван от ИНВЕСТОР И КО ЕООД, ЕИК: 200612978, наричано по-долу в настоящите Общи условия „Доставчик“. Когато в настоящите Общи условия се споменава софтуерът за търговци и търговски отдели с марка qb-Customer (наричан по-долу също: софтуер, софтуерна система, системата, qb-Customer, продуктът), следва да се има предвид, че страна във всички отношения е ИНВЕСТОР И КО ЕООД.

Уеб адрес: www.qb-customer.com – адресът през който се осъществява достъп до софтуера за търговци и търговски отдели qb-Customer.

Е-mail за контакт: [email protected] – при възникнали въпроси и проблеми.

Потребител е всяко юридическо или физическо лице, което е регистрирано и използва qb-Customer, съобразно неговото предназначение. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия може да бъде всяко лице, заплатило абонаментна такса за използване на системата.

За да бъде използван софтуерът за търговци и търговски отдели qb-Customer е необходима регистрация. Поставянето на отметка в "Съгласен съм с Общите условия" в електронната форма за регистрация се приема като безусловно потвърждение от страна на Потребителя за приемането на настоящите Общи условия и има сила на сключен Рамков договор. Договорните отношения влизат в сила след потвърждаване на регистрацията от qb-Customer и предоставяне на данни за достъп до системата на посочения от Потребителя e-mail.

Изпълнението на договора се реализира чрез осъществяване на достъп на Потребителя до qb-Customer чрез избрания от него e-mail и предоставената му парола.

До изтичането на 14 (четиринадесет) дневен гратисен период от момента на изпращане на данните за вход в системата на посочения от Потребителя e-mail, Потребителят има право едностранно да прекрати договора като:

 • изпрати на Доставчика писмено уведомление и/или
 • не извърши плащане по изпратената му в средата на гратисния период проформа фактура за заплащане на абонаментната такса до края на следващия месец, съгласно избрания от него тарифен план.

qb-Customer e уеб-базирана система, за да я използва е необходимо Потребителят да има връзка към интернет и инсталиран браузър. За да осигури пълната функционалност и нормална работа на интернет страниците на qb-Customer, всеки Потребител трябва да е сигурен, че на неговия браузър не е деактивирано използването на езика за програмиране JavaScript.

Въпреки че Достъвчикът не се ангажира да проверява съдържанието на потребителските файлове и данни, той си запазва правото за премахване, деактивиране или заместване без предупреждение на файлове и информация, които по негова преценка:

 • Не съответстват на законовите разпоредби;
 • Не съответстват на изискванията на тези Общи условия;
 • Биха могли да застрашат сигурността на сървърите и/или на съхраняваната на тях информация;
 • Предизвикват или са в резултат на злоумишлени действия.

РЕГИСТРАЦИЯ

За да използва предоставяните от qb-Customer услуги, Потребителят следва предварително да се регистрира в системата.

Регистрацията бива първоначална и вторична.

Първоначалната регистрация се отнася до първоначално регистриране в системата на юридически или физически лица.

Юридическите лица и Едноличните търговци могат да бъдат регистрирани в qb-Customer от физическо лице, което има право да ги представлява. Това физическо лице се регистрира в системата първоначално като потребител с ранг „Супервайзор“.

Първоначалната регистрация може да се извърши само чрез попълване и изпращане на достъпната в сайта форма за запитване и впоследствие на предоставената от qb-Customer форма за регистрация.

Вторичната регистрация се извършва от вече регистриран в qb-Customer потребител с ранг „Супервайзор“ и/или ранг „Администратор“.

Първоначално регистрираният потребител с ранг „Супервайзор“ има право да създава потребители с ранг „Супервайзор“, „Администратор“ и „Потребител“, които да оперират от името на вече регистрираното в qb-Customer юридическо или физическо лице. В тези случаи Потребителят декларира съгласието на титуляра, от чието име ще се оперира, както и наличието на надлежна представителна власт да предостави достъп за регистрация на третото лице, което да представлява титуляра.

Действия Потребител
(права)
Администратор
(права)
Супервайзор
(права)
Добавя, редактира и изтрива всички видове „Действия“
Добавя, редактира и изтрива „Клиенти“
Добавя, редактира и изтрива „Вътрешни дружества“
Добавя, редактира и изтрива „Потребители“
Добавя, редактира и изтрива „Администратори“
Добавя, редактира и изтрива „Супервайзори“
Добавя, редактира и изтрива данни за фактура (данни на клиента)
Добавя, редактира и изтрива данни за избор на Тарифен план
Достъп до регистър „Фактури и плащания“

Пояснение:

Първоначално регистрирания потребител с ранг „Супервайзор“ има право да създава, определя и променя правата на регистрираните от него потребители, съобразно функционалността на qb-Customer.

Първоначално регистрирания потребител с ранг „Супервайзор“ носи отговорност за предоставените на подчинените потребители права.

Първоначално регистрирания потребител с ранг „Супервайзор“ носи отговорност за коректно въведените данни на подчинения потребител.

Първоначално регистрирания потребител с ранг „Супервайзор“ носи солидарна отговорност с подчинените потребители за извършените от тях действия в системата на qb-Customer, както и за възникналите в резултат на това последствия.

В процеса на регистрация задължително се предоставят пълни и верни данни относно самоличността на физическите лица и относно представляваното юридическо лице.

В случай на промяна във вече регистрирани данни е необходимо те да се актуализират в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна.

В случай на оттегляне на представителната власт от едно лице, новото физическо лице с представителна власт може да подаде искане до qb-Customer за промяна на правата по регистрацията. С подаване на искането новия представител трябва да потвърди или отмени направените вторични регистрации. Промяната влиза в сила от момента на подаване на заявлението.

Регистрацията на потребител със зададен e-mail е възможна само един път.

Забранява се регистрацията под измислено име, чуждо име или изменено собствено име.

При регистрацията трябва да се въведе e-mail (идентифицира потребителя), който не е използван при друга регистрация в qb-Customer. Посоченият e-mail следва да е валиден, тъй като на него ще се получават служебни съобщения.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на данните си за достъп до qb-Customer, да не ги прави достояние на трети лица и да уведомява незабавно qb-Customer в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своите e-mail и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

qb-Customer се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално използване на услугите, предмет на настоящите Общи условия.

Потребителят има право да избере един от предложените тарифни планове, след което ще може да ползва достъпните услуги.

Цената за ползване на qb-Customer е определена във всеки един от посочените тарифни планове и е налична на интернет страницата на продукта - www.qb-customer.com

qb-Customer може да увеличава или ограничава едностранно обхвата на предоставяните услуги, включително и да променя техническата процедура касаеща предоставянето на услуги чрез електронни канали за достъп. Тези действия се основават на промени в изискванията на действащото законодателство, съображения за сигурност или подобрения на съответния продукт.

След изтичане на срока на платения от потребителя тарифен план, той може да бъде заменен с друг.

В случай, че Потребителят избере по-скъп тарифен план, същият започва да действа веднага след заплащане на посочената в него сума. Заплатената до момента сума се приспада.

В случай, че бъде достигнат лимита на избрания от Потребителя план, изразяващ се в ограничение на брая на регистрираните потребители и/или „Вътрешни дружества“, той няма да може да добавя нови, докато не избере план с по-големи лимити и не заплати посочената в него сума.

В случай, че Потребителят избере по-нисък тарифен план, същият започва да действа веднага след заплащане на фактурата за следващият неплатен период.

Потребителят може да преглежда, отпечатва и съхранява локално получените посредством системата qb-Customer електронни документи, регистри и справки.

qb-Customer съхранява генерираните посредством системата електронни документи във файловата база на потребителската система за срок не по-кратък от 1 (една) година от датата на изтичане на последния валиден абонамент.

Потребителят следва да съхранява получените от него посредством системата qb-Customer електронни документи, регистри и справки локално преди изтичане на последния валиден абонамент, с оглед изпълняване на задълженията за съхраняване на данъчни и счетоводни документи съобразно изискванията на действащото българско законодателство.

ПЛАЩАНЕ

Потребителят се съгласява, когато ползва qb-Customer, да заплаща цената за ползването му преди да го използва. При забава доставчикът има право да спре услугата и да прекрати договора.

Доставчикът изпраща на електронната поща на Потребителя проформа фактура, с която го уведомява за размера на дължимата сума за плащане. В настройките на системата Потребителят може да посочи и допълнителни електронни адреси за получаването на фактурите.

В проформа фактурата са отбелязани:

 • вида на услугата; размера, съгласно тарифния план и периода, за който се дължи плащане;
 • срокът за плащане;
 • банковата сметка на Доставчика.

Доставчикът предоставя единствено електронни проформа фактури, фактури и/или известия, оформени съгласно българското законодателство.

Доставчикът приема плащане на стойността на услугата само по банков път, като в законоустановения срок издава данъчна фактура на Потребителя за всяко направено плащане.

Потребителят може да следи издадените документи за плащане и в менюто „Настройки/ Информация за системата/Фактури и плащания“.

Първоначално плащане

До изтичането на 14 (четиринадесет) дневен гратисен период от момента на изпращане на данните за вход в системата на посочения от Потребителя e-mail, Потребителят има право да ползва системата безплатно, за да се увери, че именно това е продуктът, който е съответен на неговите нужди.

На седмия ден от гратисния период Потребителят получава на посочения от него e-mail проформа фактура, обхващаща периода от края на гратисния период до края на следващия календарен месец (или края на периода за фактуриране, ако Потребителят е указал във формата за регистрация, че желае по-дълъг период за фактуриране).

В случай че Потребителят не заплати сумата по предоставената проформа фактура до края на гратисния период, Доставчикът спира достъпа до нея.

Ако в рамките на 7 (седем) дневен период след изтичане на гратисния период по банковата сметка на Доставчика не постъпи плащане по проформа фактурата, Достъвчикът счита, че Потребителят желае да прекрати ползването на система и изтрива потребителската му система и всички данни, въведени в нея.

В случай на постъпило плащане по предоставената проформа Достъвчикът приема, че има надлежно сключен и действащ договор с Потребителя съгласно настоящите Общи условия.

Регулярни плащания

На първо число на месеца Доставчикът изпраща на Потребителя проформа фактура за срок, избран от последния при попълването на формата за регистрация или променен по-късно от меню „Настройки/ Информация за системата/ Данни за фактура“.

За периодите за плащане на месечните фактури важат същите срокове, съответно:

 • 14 (четиринадесет) дневен период от момента на получаване на фактурата и
 • Допълнителен 7 (седем) дневен период, през който Потребителят получава служебни напомняния за забавено плащане в системата и на посочените от него електронни адреси за получаване на фактури.

Ако след изтичане на горните два периода не получи плащане по проформа фактурата, Доставчикът ще счита, че Потребителят не желае да ползва повече системата и желае договорът между тях да бъде прекратен. Достъпът на Потребителя до системата се прекратява.

Един месец след изтичане на периодите за плащане по-горе Доставчикът изтрива потребителската система на Потребителя и всички данни, въведени и съхранявани в нея.

В рамките на едномесечния период по-горе, достъпът на Потребителя до потребителската му система може да бъде възстановен напълно, в случай на постъпило плащане по банковата сметка на Доставчика. Възстановяването се извършва в срок от 3 (три) работни дни от деня на постъпилото плащане.

Регистрираните потребители с ранг „Супервайзор“ получават на електронните си адреси всички генерирани от системата електронни документи за плащане. Всеки потребител с ранг „Супервайзор“ има права да добави и други получатели на фактури – например счетоводството, финансов отдел и т.н. С изпращането на фактурите на посочените електронни адреси и публикуването им в меню „„Настройки/ Информация за системата/ Фактури и плащания“ страните считат, че Потребителят е надлежно уведомен за основанието и размера на предстоящите плащания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Всеки потребител има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни.

Потребителят с ранг „Супервайзор“ има право на корекция и на идентификационните данни на физическото или юридическото лице, което представлява, предоставени при регистрацията.

С оглед сигурността при опазване данните на паролата Потребителят се задължава да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил, чрез натискане на бутона „Изход”.

qb-Customer има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Потребителя кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет браузъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя като го идентифицират.

qb-Customer има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.

Като използва qb-Customer, Потребителят приема, че той е разработен като унифициран продукт, предназначен за ползване от всички потребители, не изключително от него.

Достъвчикът работи за непрекъснатото подобряване на софтуера. В тази връзка Доставчикът има право да променя и актуализира qb-Customer чрез публикуване на нови версии. Те се инсталират на сървърите на Доставчика, така че при следващото влизане профила си Потребителят вече използва новата версия на уеб базирания софтуер. Актуализирането на уеб базирания софтуер може да предизвика кратки прекъсвания на достъпа до него. Достъвчикът ще се опитва да уведомява Потребителя за всяка такава планирана процедура, когато е възможно и уместно.

Ако Потребителят изпрати отзиви и/или предложения за qb-Customer или други продукти, предлагани от Доставчика, Доставчикът може да ги използва без никакви задължения към Потребителя. Достъвчикът има право да използва обратната връзка, искания за функционалности и други идеи и/или препоръки за разширяване или подобряване на софтуера. В такъв случай той не дължи на Потребителя никакво възнаграждение и/или обезщетение и/или дял от авторските права.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси в системата qb-Customer (включително наличните бази данни) са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на qb-Customer или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп до системата qb-Customer на Потребителя не включва правото да се използват или модифицират обекти на интелектуална собственост.

Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин ресурсите, съдържащи се в системата qb-Customer.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

С приемането на тези Общи условия, Потребителя дава своето изрично и безусловно съгласие, qb-Customer да обработва личните му данни, до които е получен достъп при сключването и изпълнението на договора, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от него и/ или свързани с него лица, както и на дружества или институции, за целите на изпълнението на сключения договор и за други законни цели.

С приемането на тези Общи условия Потребителя декларира, че е предоставена информация относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, че е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на съответния договор, че е уведомен, че може да упражнява правата си на достъп и коригиране на личните данни, предоставени във връзка с използване на услугите на qb-Customer, на адреса на qb-Customer, посочен в началото на тези общи условия, и дава своето недвусмислено и безусловно съгласие, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, qb-Customer да обработва предоставената от Потребителя информация, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни за целите на изпълнение на сключения договор за ползване на услугите на qb-Customer.

qb-Customer полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. Ограниченията не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети страни. В този случай qb-Customer има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

qb-Customer не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т.н.

qb-Customer не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез qb-Customer.

qb-Customer не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до съхраняваната от Потребителя информация.

qb-Customer не носи каквато и да е отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение при употреба на e-mail или парола за достъп от трето лице.

qb-Customer не носи отговорност за съдържанието на материалите, съхранявани от Потребителя.

qb-Customer не носи отговорност за нормалното използване на системата и предоставяните посредством нея услуги, в случаите, когато Потребителят не използва указаните на съответните Интернет страници на qb-Customer като необходими техническо и софтуерно оборудване и Интернет връзка.

qb-Customer няма задължението и обективната възможност да проверява наличието на надлежна представителна власт на Потребителя.

qb-Customer няма задължението и обективната възможност да извършва наблюдение и да контролира дейността на Потребителя и и начина, по който той използва системата, нито да проверява съдържанието на електронните документи, съобщения и другите данни, които Потребителят изпраща посредством системата. qb-Customer няма задължението да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством използването на услугите.

qb-Customer не гарантира за достоверността, съдържанието и неговата пълнотата на получаваните и генерираните посредством системата електронни документи и информация.

qb-Customer няма задължението и обективната възможност да контролира съответствието на съдържанието на изпращаните посредством системата електронни документи с изискванията на действащото законодателство.

С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на системата qb-Customer ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че qb-Customer не отговоря за евентуално причинени на Потребителя или на представлявано от него юридическо или физическо лице при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако същите са причинени от qb-Customer умишлено или при проявена груба небрежност.

qb-Customer не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, получени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством системата qb-Customer.

qb-Customer не е страна по договор между Потребителя и неговите контрагенти и не носи отговорност за неосъществена доставка, доставка, неотговаряща на изискванията или в какъвто и да е друг случай на спор между Потребителя и и неговите контрагенти.

ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи или извършване на каквито и да е било други действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

При нарушаване на тези общи условия Потребителят дължи обезщетение на qb-Customer за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, както и разходи и платени адвокатски възнаграждения, възникнали в резултат на предявени искове, включително платени глоби, обезщетения на трети лица във връзка с неправомерно използване на чужди файлове, или при нарушение на българското или приложимото чуждо законодателство, тези общи условия, добрите нрави и интернет етиката.

При всяко нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на qb-Customer, Потребителят дължи на qb-Customer неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава qb-Customer от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставяните услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати ползването на предоставяните от qb-Customer услуги и да прекрати договора.

С оглед периодично допълване, модификации и усъвършенстване на работата на qb-Customer, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху предоставяната работата на уеб-базинаната софтуерна система, тези общи условия могат да бъдат променяни едностранно от qb-Customer. Тази промяна може да се извършва също и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При изменение на тези условия, промените ще бъдат публикувани на сайта на qb-Customer www.qb-customer.com

Настоящите Общи условия (приети с Решение от 27.08.2019 г., в сила от 27.08.2019 г.,) се прилагат за договорни отношения между ИНВЕСТОР И КО ЕООД и клиенти за ползване на софтуера за търговци и търговски отдели qb-Customer (в неговата цялост и/или като отделни модули).

Контакти

 • Адрес: София 1606, ул. "Ами Буе" № 44-46, ет. 1, ап. 3
 • Отдел работа с клиенти: +359 884 334 003
 • Търговски отдел: +359 884 334 004
 • E-Mail: [email protected]
 • Работно време на офиса: 9:00 - 17:30

Copyright © 2023 Investor&Co. All rights reserved.