ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как ИНВЕСТОР И КО ЕООД и софтуер за търговци и търговски отдели qb-Customer третират Вашите лични данни като администратор - за категориите лични данни, за целите и за правното основание за обработване, за какъв срок ги съхраняваме и с кого споделяме данните, а също и за това какви са Вашите права във връзка с това обработване.

За да бъде използван софтуерът за търговци и търговски отдели qb-Customer е необходима регистрация. Поставянето на отметка в "Съгласен съм с Общите условия" в електронната форма за регистрация се приема като безусловно потвърждение от страна на Потребителя за приемането на Общи условия за ползване на продукта, включително и настоящата Политика за поверителност. Ние приемаме отговорно своята задача да защитим всички Ваши лични данни, до които имаме достъп във връзка с дейността ни. При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679, ОРЗД) и българското законодателство в областта на защита на личните данни.

I. КОИ СМЕ НИЕ?

Интернет сайтът www.qb-customer.com и софтуерът за търговци и търговски отдели qb-Customer (наричан по-долу също: софтуер, софтуерна система, системата, qb-Customer, продуктът) са собственост на ИНВЕСТОР И КО ООД, с ЕИК 200612978, със седалище и адрес на управление в гр. София и търговски адрес: гр. София 1606, ж.к. „Красно село“, ул. „Ами Буе“ № 44-46.

Ние предлагаме qb-Customer като уеб базирано софтуерно решение за бизнеса (SaaS - Софтуер-като-услуга) на едрес www.qb-customer.com и той може да се ползва само при свързаност с интернет и при наличието на уеб браузър.

Лице за контакт по въпроси, свързани със защита на лични данни:

Диан Димов

Телефон за контакт: 0884 334 003

E-mail: [email protected]

ИНВЕСТОР И КО ЕООД е администратор по отношение на Вашите лични данни по смисъла на ОРЗД, тъй като определя целите и средствата за обработването на Вашите лични данни.

II. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?

Лични данни са всички данни, чрез които едно лице може да бъде идентифицирано пряко или непряко (име, адрес, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор; признаци за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице и др.).

Ние обработваме следните лични данни:

 • три имена;
 • адрес на електронна поща;
 • телефон;
 • Вашите пароли за достъп до qb-Customer;
 • данни за фактура (при получател на фактурата - физическо лице е необходимо да се въведе и ЕГН-то и адреса на физическото лице);

III. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Целите на обработването са както следва:

 • За изготвяне на Вашия уникален профил за достъп в софтуерната система;
 • За да можем да Ви изпратим проформа фактури, фактури и други документи за плащане на ползваните услуги, което е условие за достъпа Ви до софтуерната система;
 • За да можем да се свързваме с Вас, ако възникне такава необходимост, с оглед качественото и навременно изпълняване на заявена от Вас услуга;
 • За счетоводна отчетност.
 • За защита на законните ни права и интереси.

IV. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • чл. 6, ал. 1, бук. „б” от ОРЗД- за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • чл. 6, ал. 1, бук. „в” от ОРЗД – за спазване на законово задължение, произтичащо от законодателството на Република България (за водене на счетоводна отчетност);
 • чл. 6, ал. 1, бук. „е” от ОРЗД – за целите на легитимните интереси на администратора, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните (за защита при правни претенции или в производства пред компетентните органи);

V. НА КОГО СПОДЕЛЯМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние не споделяме, разкриваме, продаваме или по друг начин разпространяваме Ваши лични данни на трети страни.

Информация предоставяме единствено на нашите доверени партньори – подизпълнителите ни по хостването, поддръжката и развитието на софтуерната система, с които работим въз основа на договорни правоотношения и конфиденциални споразумения. Те могат да получат достъп до Вашите данни във връзка с изпълнението на договорните им взаимоотношения с нас. Всички наши доставчици и подизпълнители са внимателно подбрани. Те също извършват обработка на Вашите данни с дължимата грижа и поверителност и при стриктно спазване на ОРЗД и българското законодателство.

VI. ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА?

Съхраняването на данните продължава докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Когато Ваши лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от нас на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни е 10 години, считано от 01.01. на годината, следваща годината, в която сте получили поръчаните от Вас продукти.

Ваши лични данни, предоставени при попълване на формата за регистрация на нашия уебсайт, се съхраняват за срок от три години, считано от датата на последната Ви поръчка, като след изтичане на срока за съхранение, се унищожават, съгласно вътрешните правила на администраторите. В случай, че извършите регистрация без да направите плащане за ползване на системата, данните Ви се унищожават след изтичане на третата година от регистрацията Ви.

VII. КАКВИ СА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ НЕПРЕДСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ?

В случай, че не предоставите личните си данни, ние няма да можем да съставим уникален профил за достъп до софтуерната система за ползването й при поръчания от Вас тарифен план, тъй като няма да можем да индивидуализираме получателя на услугата. При непредоставяне на данни за фактура, няма да можем да Ви издадем исканата фактура, тъй като реквизитите на същата са законоустановени. Неиздаването на фактура ще доведе до невъзможност за плащане на услугата и до невъзможност да ползвате qb-Customer след изтичане на пробния тестов период.

VIII. Мерки за сигурност:

Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки, гарантиращи правомерното обработване на Вашите лични данни и защитата им от неправомерен достъп или разпространение.

IX. Какви са Вашите права?

Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация дали обработваме Ваши лични данни, какви са тези данни, откъде и защо ги притежаваме. Достъп до обработваните лични данни може да осъществите и през личния си потребителски профил в нашия продукт.

Право на преносимост:

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да поискате те да бъдат прехвърлени пряко на друг администратор.

Право на коригиране:

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, или да бъдат допълнени, ако те са непълни. Корекциите можете да извършите и през личния си потребителски профил в нашия продукт.

Право на изтриване:

Това е Вашето право „да бъдете забравени” – да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити от нашите бази данни, при определени обстоятелства: личните Ви данни повече не са необходими за целите за които са били събрани; ако смятате, че са обработени незаконно или няма законно основание за обработването.

Право на ограничаване на обработването:

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни, правомерността на обработването или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Право на възражение:

По всяко време и при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация.

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни:

Когато смятате, че сме нарушили правата Ви при обработката на Вашите лични данни, от нас имате право да подадете жалба до надзорния орган на Република България, който е Комисията за защита на личните данни.

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

E-mail: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

Правата си във връзка с обработването на лични данни можете да упражните, използвайки следните заявления или с искане в свободен текст, позволяващо еднозначното Ви индивидуализиране и характера на искането Ви:

Контакти

 • Адрес: София 1606, ул. "Ами Буе" № 44-46, ет. 1, ап. 3
 • Отдел работа с клиенти: +359 884 334 003
 • Търговски отдел: +359 884 334 004
 • E-Mail: [email protected]
 • Работно време на офиса: 9:00 - 17:30

Copyright © 2023 Investor&Co. All rights reserved.